Prawo do ulg podatkowych

Podatnicy, którzy z organami podatkowymi rozliczają się poprzez pośredniczących płatników (są np.

na rencie, emeryturze lub otrzymują dochody ze stosunku pracy) mają prawo wystąpić do danego organu podatkowego z wnioskiem, który zwolni płatnika z obowiązkowo pobieranego podatku.

Przy składaniu takiego wniosku obowiązkiem podatnika jest wykazanie, iż pobieranie podatku może zagrozić jego egzystencji lub innym interesom.

Można też wykazać iż pobrany przez organ podatek jest zbyt wysoki w porównaniu do podatku jaki jest należny za rok podatkowy lub też za inny, wskazany okres rozliczeniowy.

Na wniosek podatnika organ podatkowy może także ograniczyć pobieranie zaliczek na podatek.

Aby jednak tak się stało podatnik musi uprawdopodobnić i wykazać, że zaliczki, które obliczone zostały na mocy ustaw podatkowych, są nieadekwatnie wysokie w odniesieniu do podatku dochodowego, który jest należny za dany rok podatkowy.

Podatnik ma także prawo do złożenia w organie podatkowym wniosku o odroczenie obowiązujących terminów płatności podatków lub też terminów dotyczących zapłat zaległości podatkowych.