Obowiązki podatnika w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej

Podczas prowadzenia przez organ podatkowy kontroli podatkowej podatnik jest zobowiązany do tego, aby w wyznaczonym terminie złożyć wszystkie wskazane wyjaśnienia oraz informacje, które dotyczą przedmiotu prowadzonej kontroli podatkowej. Podatnik jest także zobowiązany do tego, aby dostarczyć organowi kontrolującemu wszystkie żądane przez niego dokumenty, które są związane z przedmiotem prowadzonej kontroli podatkowej.

Podatnik musi także umożliwić dokonywanie wszystkich innych czynności, które są określone ustawowo. Czynności te wymienia i opisuje m.

in. Ordynacja podatkowa.

Obowiązkiem podatnika jest także to, aby zapewnić organowi sprawującemu kontrole podatkową odpowiednie do pracy warunki. Powinien także, o ile oczywiście ma taką możliwość, udostępnić organowi kontrolującemu oddzielne pomieszczenie a także miejsce, w którym mogą być przechowywane dokumenty.

Jeżeli w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej podatnik nie może być obecny to jest on zobowiązany do wskazania osoby, która będzie jego zastępcą.