Klasyfikacja podatków w polskim prawie podatkowym

Polskie prawo podatkowe bierze pod uwagę kilka kryteriów, które pozwalają sklasyfikować poszczególne rodzaje podatków. Pierwszym z takich kryteriów jest przedmiot opodatkowania.

Biorąc je pod uwagę wyróżnić można podatki przychodowe, które są opłacane od całkowitego wpływu z działalności; podatki dochodowe, które są płacone od nadwyżki przychodów w odniesieniu do kosztów ich uzyskania – są to podatki CIT oraz PIT; kolejne to podatki majątkowe, które płaci się od posiadanego majątku; ostatni typ to podatki konsumpcyjne. Kolejne kryterium to pobór podatków oraz ich wymiar.

Według tego kryterium wyróżnić można podatki pośrednie, które są wymierzane podmiotom nieuiszczających podatków, są to podatki od towarów i usług; drugi typ to podatki bezpośrednie, czyli PIT oraz CIT. Następne kryterium to sposób podziału wpływu z podatków pomiędzy budżetami.

Wyróżnić tutaj można podatki państwowe oraz samorządowe. Według rodzaju obciążonego elementu wyróżnić można także podatki osobowe oraz rzeczowe.