Bariery techniczne i komunikacyjne

Osoby niepełnosprawne często spotykają się z przeszkodami w postaci barier technicznych, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Likwidowanie tych barier umożliwia im natomiast swobodniejsze poruszanie się i sprawniejsze działanie w życiu codziennym.

Natomiast przez bariery komunikacyjne rozumie się ograniczenia, które uniemożliwiają czy też utrudniają osobom niepełnosprawnym porozumiewanie się z innymi oraz przekazywanie informacji. Znoszenie tych barier powinno sprzyjać osobom niepełnosprawnym w bardziej swobodnym porozumiewaniu się i dawać im większą swobodę w przekazie ważnych wiadomości.

Niepełnosprawni posiadają możliwość złożenia pisemnego wniosku o dofinansowanie w likwidacji wspomnianych barier, które uniemożliwiają im swobodne funkcjonowanie. Wniosek ten składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jeśli natomiast chodzi o wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, a także barier technicznych, to wynosi one dziewięćdziesiąt pięć procent kosztów samego przedsięwzięcia, jednak nie może być większe niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie.